Name: Shahrukh Khan
Age: 49
Net Worth: $600 million