@Kenami_NYC / @weareshura

Shura @ Terminal 5, NYC (10/15/16)
Shura @ Terminal 5, NYC (10/15/16)
Shura @ Terminal 5, NYC (10/15/16)
Shura @ Terminal 5, NYC (10/15/16)
Shura @ Terminal 5, NYC (10/15/16)
Shura @ Terminal 5, NYC (10/15/16)
Shura @ Terminal 5, NYC (10/15/16)
Shura @ Terminal 5, NYC (10/15/16)
Shura @ Terminal 5, NYC (10/15/16)
Shura @ Terminal 5, NYC (10/15/16)
Shura @ Terminal 5, NYC (10/15/16)
Shura @ Terminal 5, NYC (10/15/16)
Shura @ Terminal 5, NYC (10/15/16)
Shura @ Terminal 5, NYC (10/15/16)
Shura @ Terminal 5, NYC (10/15/16)
Shura @ Terminal 5, NYC (10/15/16)
Shura @ Terminal 5, NYC (10/15/16)
Shura @ Terminal 5, NYC (10/15/16)
Shura @ Terminal 5, NYC (10/15/16)
Shura @ Terminal 5, NYC (10/15/16)
Shura @ Terminal 5, NYC (10/15/16)
Shura @ Terminal 5, NYC (10/15/16)
Shura @ Terminal 5, NYC (10/15/16)
Shura @ Terminal 5, NYC (10/15/16)
Shura @ Terminal 5, NYC (10/15/16)
Shura @ Terminal 5, NYC (10/15/16)
Shura @ Terminal 5, NYC (10/15/16)
M83 @ Terminal 5, NYC (10/15/16)
M83 @ Terminal 5, NYC (10/15/16)
M83 @ Terminal 5, NYC (10/15/16)
M83 @ Terminal 5, NYC (10/15/16)
M83 @ Terminal 5, NYC (10/15/16)
M83 @ Terminal 5, NYC (10/15/16)
M83 @ Terminal 5, NYC (10/15/16)